domingo, 24 de mayo de 2009

Sa Bassa Verda Ciutadella ( Menorca )
Posted by Picasa

PREVENIR EDUCANT

El Govern Espanyol, ha aconseguit el suport parlamentari, per dur endavant el seu projecte de llei sobre l´avortament lliure, per les adolescents a partir dels 16 anys, sense consentiment patern, el que ben segur conduirà, a un augment considerable dels avortaments. Un decisió contradictòria, ja que la majoria d´edad es contempla a partir dels 18 anys, edat fins a la qual, s´els prohibeix el consum d´alcohol i tabac, m´entre el dret a avortar que és un tema tan seriós i delicat, se´ls hi permet fer-ho de manera lliure i incontrolada, i que passarà desapercebuda als pares en la majoria dels casos. Una decisió que promou i impulsa la ministre per la Igualtat Bibiana Aído des de fa temps, com la cosa més normal i sense cap mena d´escrupols, i que considera que un fetus de 13 setmanes no és un ser humà. No és un ser humà ni ho serà mai, aplicant la llei que ella promou. A demés si veies una ecografia d´un fetus d´aquets termini de temps, s´adonaria que a les 13 setmanes ja te tota la forma d´un humà i científicament també, tot el potencial de ser-ho.

Ara s´hi ha afegit la ministre de Sanitat i política Social Trinidad Jiménez, donant impuls la venta sense recepta medica de la píndola del dia desprès, sense cap límit de edat, el que hem de considerar com una aberració i una gran irresponsabilitat, perquè implica estar jugant amb la salut de la dona i en concret de les adolescents. Un decisió encoberta amb la justificació de que així es reduiran els avortaments, quan el que produirà serà tot l´efecte contrari. El que passa, es que seran avortaments emmascarats, sense control mèdic ni dels pares ni tampoc estadísticament, la qual cosa me sembla molt greu.

La ministre Trinidad Jiménez diu que la píndola no es una anticonceptiu i que tampoc es un avortiu, lo qual no es veritat. Es un avortiu camuflat, ja que no permet saber si s´ha començat un embaràs o no. I si no vol dir que la píndola es avortiva, potser li haurem de dir, que és una mena de purgant, per matar i fer net tot inici de vida que hi pugui aver-hi, eliminar-la i expulsant-la pel WC, perquè aquesta és pura i vertadera realitat i que no li doni més voltes.

Avortament lliure i píndola del dia desprès, no son solucions, sinó complicar mes les coses, agreujant els problemes que, conduiran sense cap dubte a augment important dels avorts, ja que no hi haurà cap control embarassos no desitjats. Molts seran interromputs pels efectes de la píndola la qual no deixa de ser molt preocupant. Perquè, i ho em de ben remarcar, s´esta jugant sobre tot amb les adolescents i amb la seva salut, que queda fora tot control i atenció mèdica.

Estem a demés, davant dues decisions ministerials, que son un atemptat contra el dret a la vida. Dret a la vida que contempla la Constitució Espanyola i que diu textualment en l´article 15 secció primera:” Tothom te dret a la vida i a la integritat física i moral…” Dret que comença o ha de començar, a partir del mateix moment de la concepció, estat més fràgil de la condició humana amb dret al seu desenvolupament evolutiu natural.

També es una decisió totalment contraria a la Declaració Internacional dels Drets Humans que diu en l´article 1er: “Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets. Son dotats de raó i de consciència i cal mantenir-se entre ells amb esperit de fraternitat ». Un dret que a per néixer lliure primer s´haurà d´otorgar. I seguint amb els Drets Humans article 3er que diu : « Tot individu te dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat de la persona ». Individu que adquireix aquest dret, en el mateix moment de ser concebut.

Si englobem el dret a la vida en el seu inici, pot ser haurem de recomanar als nostre governats, que repassin la nostre “Constitució” i la “Carta dels Drets Humans” abans de prendre i executar les seves decisions, ja que les dues ministres amb les seves propostes, estan arremetent descaradament contra el dret principal que és el de la vida.

Dir-los també, que la disminució d´avortaments no vindrà aplicant aquestes mesures que proposen, sinó a partir d´una informació i educació sexual seriosa - sobre tot educació -, que es el que haurien de proposar i tenir mes en compte.

Una educació responsable i, a la responsabilitat, si que pot repercutir en la disminució d´embarasos no desitjats i, a la vegada també dels avortaments. Una educació sexual adequada per a cada etapa i edat escolar. Una educació que ha de permetre en arribar a la adolescència, tenir les coses ben clares, conèixer els anticonceptius; avantatges i desavantatges, tenir clar també que no son eficaços al cent per cent, i que practicar el sexe es esposar-se a un embaràs, que de pruduir-se s´ha d´assumir amb tota responsabilitat i amb totes les conseqüències. La educació sexual s´ha de presentar com un valor en si mateix i no com un producte més de consum que és el que s´està potenciant ara des dels ministeris esmentats

Si el mateix interès i esforços que te el Govern en dur endavant aquestes dues iniciatives, el dediques a fomentar una bona educació com cal, potser es guanyaria més punts i confiança.

Toni Olives Camps

miércoles, 13 de mayo de 2009

martes, 12 de mayo de 2009

VACA VERMELLA DE MENORCA

Posted by Picasa

REMADERIA ECOLOGICA: UN MATI A TURDONELL

Aprofitant l´ocació que me varen oferir, de visitar Turdonell de Dalt. Vaig tenir l´oportunitat de informar-me i documentar-me, sobre la ramaderia ecològica i de la importància que te, desenvolupar aquest sistema de explotació, donat el reconeixement que te Menorca de ser reconeguda com a Reserva de la Biosfera. Distinció que em de procurar mantenir, respectant el nostre entorn natural com pertoca procurant ser mereixedors d´aquest distintiu.
Era una excursió organitzada per un grup del Parc Natural de s´Albufera des Grau, amb el pretexta de conèixer sobre el terreny, el funcionament d´un lloc que es dedica a l´explotació ecològica.
Un bon grapat d´excursionistes, amb els qui hi havia bastants fillets acompanyats dels seu pares. Vàrem gaudir d´una visita pel lloc, en que guiats per l´amo en Pau, descobrirem tot el procés productiu i el perquè va optar per aquest model d´explotació.
Turdonell te una explotació de 23 vaques de raça vermella de Menorca. Una raça resistent al clima, adaptada des de fa molts anys, amb altres tants vedells destinats a la carn ecològica.
Ens poguérem apropar al remat de vaques i vedells, sense que s´espantesin, mentre jeien o pasturaven tranquil•lament, fent de models el que ens va permetre fer bones fotografies, ja que l´ocasió ho permetia.
Les vaques gaudeixen d´un pasturatge tranquil i natural, de farratges abonats amb fems procedents de les mateixes vaques o fems ecològics que no porten cap component químic. Igualment els pinsos de suport son naturals, el que garanteix una carn molt saborosa i saludable.
Els farratges mes freqüents consisteixen sobre tot, amb l´enclover, la veça o fasolí i el trèvol, i el gra esclafat d´ordi i civada que fan de pinsos de complement.
Els vedells destinats a la carn, mamen la llet de les vaques fins als sis o set mesos, desprès pasturen els farratges amb un reforç de pinsos, sempre partint d´una alimentació equilibrada i natural, fins que son sacrificats.
El farratge de l´enclover dins el cultiu ecològic te un paper força important, donat que no necessita fems; és més aquesta planta enriqueix el sol, i permet tenir dues anyades, el que vol dir que un cop sembrada durant dos anys no se li fa res més que pasturar-la les vaques, segons els anys i les pluges, permet fer dos o tres pasturatges, per desprès segar-la i fer-ne sitja o bales quan ja es seca . Un altre avantatge d´aquests tipus de farratges, és que no necessiten de regatge, pel que és també un estalvi important d´aigua. Turdunell dedica en aquests moments unes 55 hectàrees al cultiu de l´enclover. Afegint el cultiu de gra ordi i civada, quasi be s´abasteix amb la alimentació del bestià boví de l´explotació.
A aquesta iniciativa de producció ecològica a Menorca, hi hauríem de donar suport els menorquins, acostumant-nos a consumir productes naturals i nostres, col-laborant així a dinamitzar i enfortir, la nostre economia que tant ho necessita, sobre tot quan es tracte del camps, un sector sempre més marginat.
Al igual que molts productes, a Menorca consumim carn sense saber gaire be la seva procedència, i ben segur que d´una qualitat molt més inferior que no pas la que produïm aquí. Consumint carn de Menorca, ens ho agrairan els ramaders i també el paladar i la nostre salut.
A Menorca son ja diversos els llocs que es dediquen a la ramaderia i agricultura ecològica, optant per un model agrícola sostenible, respectant sempre el medi natural, per tant de no incidir de manera negativa.
La darrera etapa de la vista va dalt un pujol, que no es cultiva i, on si deixen reproduir les plates de forma natural; plantes naturals igualment bones per el pasturatge del bestiar com: Orella de Llebre, Cames Rotges, Cugulla, Corritgola, Llançon i Queixals de Vella etc. Fins hi to vàrem trobar un ou de Sibil.lí vora un viarany, tot una experiència per a petits i grans, fins hi tot ben pedagògica, sobre tot per els més petits que s´emportaren llavors d´enclover, trèvol, veça, ordi i civada, per poder sembrar i fer experiència a casa seva. Tot una experiència per tornar a repetir.


Toni Olives Camps

Enclover

 
Posted by Picasa

lunes, 11 de mayo de 2009

ESTIMES LA TEVA VIDA...?

Sí, en començar a llegir aquest article, veuràs que la pregunta és personal i directa, no va dirigida a un partit polític, - ideologia -, o a l´Església, - creença -, sinó al sentit comú de cada lector, a tu de manera personal. Amb una pregunta molt concreta: -estimes la teva vida?

Vull creure de que tots estimem la nostre vida; el que no crec és que algú digui lo contrari, - de que no l´estima -, caldria ser molt negatiu i patir molta insatisfacció per afirmar una cosa semblant.

Cadascú tenim la nostra personalitat que ens caracteritza, com a persones diferents, - no hi ha dues persones iguals -, cada persona te el seu únic i diferent codi genètic que el fa diferent de tot altre i, potser mai ens sentírem acceptats i estimats com voldríem, però el que es cert és que cadascú personalment i per naturalesa ens estimen tal com som.

Ens considerarem més o menys bons, ens sentirem més o menys febles, serem introvertits o extravertits, però ens estimem com a únics, estimem el nostre ”jo” personal que ens defineix i amb el que ens definim i ens diferenciem dels altres. Si això és així, vol dir que estem satisfets i agraïts de que un dia ens volguessin deixar néixer. Perquè d´haver-nos avortat, avui jo no estaria escrivint, ni vosaltres llegint aquest escrit.

Conseqüents de que en la fecundació humana, si genera quelcom únic, totalment diferent a tot altre; un nou “jo” que prové dels gens maternes i paterns, però totalment diferent i independent d´ells, si no si posen traves ni impediments. Ens troben de que tot hi els grans descobriments i avantatges de la ciència i la investigació, seguim davant el gran misteri de la vida, que com a procés natural sempre haurem de respectar a partir de la nostre neutralitat i sentit comú.

La vida d´un ésser humà encara que només ho sigui en potencia, mai pot ser supeditada a unes lleis civils o penals, ni a cap interès ni influencia, tant de caire polític com religiós.

Sempre he defensat i defensaré el dret a la vida des del seu inici, perquè estic satisfet de que un dia em permetessin néixer. Però hi ha fets excepcionals, atípics o anormals, casos concrets i prou greus com: embarassos per violacions, malformacions o enfermetats greus, amb que no tinc cap dret a opinar, ni crec que en tingui ningú. Només la dona, - la afectada -, baix tota la seva llibertat de consciència; només la dona amb tota la seva dignitat integral, te el dret de decisió i, una decisió que ha de ser lliure de tota pressió ni influencia de cap tipus, ni baix de cap pretexta, que la puguin fer sentir culpable. I és que avegades, no tenim més remei que callar.

Toni Olives CampsEl contrast de la primavera
Posted by Picasa

Ou de Sibil.lí

Posted by Picasa
Observant la natura d´aprop
Posted by Picasa